AB-Crew là phần mềm ABSoltech thiết kế dùng cho các đơn vị kinh doanh vận tải biển. Hệ thống theo quản lý thông tin chung thuyền viên, quản lý chứng chỉ thuyền viên, thay đổi về điều động thuyền viên, quản lý lịch sử đi tàu, thông tin đội tàu, các khối phòng ban đơn vị, tính lương và tìm kiếm các thông tin.

Hình ảnh giao diện sản phẩm