Giải các bài toán trong xây dựng với tập mẫu thử lớn, chia lưới bé đòi hỏi thời gian giải quyết rất lâu (vài giờ đến nhiều ngày). Việc sử dụng máy tính đơn lẻ sẽ không hiệu quả vì vậy việc phân tán để sử dụng các máy tính nhàn rỗi trong mạng là một giải pháp hiệu quả. Vui lòng tham khảo thêm mô hình giải quyết bài toán tại: https://github.com/s74

đã đặt mua phần mềm

showroom
All in one
DMCA.com Protection Status