Giới thiệu một số chức năng của phần mềm :

Hệ thống menu: gồm các chức năng

    *  Đổi người sử dụng: Đổi sang người sử dụng khác

    *  Đổi mật khẩu sử dụng: Đổi mật khẩu người sử dụng hiện tại

    *  Khóa hệ thống: Không cho người khác sư dụng hệ thống nếu không có mật khẩu

    *  Thoát: Thoát khỏi chương trình

– Danh mục chỉ số trạm: Quản lý các thông tin về chỉ số của trạm, tổng lượng điện khách hàng sử dụng, tổng tiền điện của khách hàng.

– Danh mục chỉ số công tơ: Quản lý chỉ số công tơ hằng tháng của khách hàng. Cho phép thêm, sửa các chỉ số công tơ, in ấn hóa đơn hằng tháng cho khách hàng.

– Danh mục công tơ: Quản lý thông tin các công tơ của khách hàng. Cho phép thêm, sửa, xóa một công tơ, thêm khách hàng, gắn những khách hàng chưa có công tơ với một công tơ mới, in ấn thông tin về công tơ.

– Danh mục khách hàng: Quản lý thông tin khách hàng sử dụng điện, cho phép thêm, sửa, xóa, in ấn thông tin khách hàng.

– Danh mục trạm biến áp: Quản lý thông tin về trạm biến áp, thêm, sửa, xóa thông tin trạm biến áp.

Thanh công cụ linh hoạt :

đã đặt mua phần mềm

showroom
All in one
DMCA.com Protection Status